Fyzická osoba

Je v tomto případě právní pojem, který označuje veškeré obyvatelstvo. Jde tedy o běžného občana. V porovnání s právnickou osobou je každý občan také právnicky vázán a má jisté práva a povinnosti od narození do své smrti. Nabývá právní způsobilosti věku osmnácti let.

Jsou vám již známy typy právnických osob, nebo je teprve budete podrobovat dalšímu vyšetřování? Tak ve zkratce si teď o nich řekneme něco více.

Právnická osoba

Je naopak pojem, kterým se jako zákonným označuje právní subjekt. Tento subjekt musí být dát organizačním systémem, kterým lze chápat jistou strukturu nějaké společnosti či v podstatě firmy. Práva a povinnost má tato společnost od svého vzniku a to v plném rozsahu, jež je dána zákonem. Za právnickou osobu však vždy jednají fyzické osoby, tedy členové, kteří mohou být statutárními orgány nebo například jenom zaměstnanci. Obvykle je potřeba písemná smlouva nebo zakládající listina ke vzniku takovéto společnosti. Vznikne dnem zápisu do rejstříku. Zaniká výmazem z veřejného rejstříku a to v daný den plnění.
Typy právnických osob:
Stanovují se podle toho, v jakém zájmu jsou ustanoveny.
Právnické osoby soukromého práva
- soukromé právo má tedy tři typy právnických osob, kterými jsou:
Soukromoprávní korporace – obchodní zákoník upravuje spolky, ale v obchodním právu existují jiné tedy obchodní korporace. Jde o organizované členství osob, jež tvoří členové nebo společníci.
Fundace – to jsou nadace či nadační fondy. Zde je základem majetek.
Smíšené útvary – ústavy. Zde se propojují obě složky. Ústav má zaměstnance, ne členy jako korporace, a majetek tak není chráněn jako u fundací.

Dalším pojmem jsou veřejnoprávní právnické osoby, na které se vztahují zvláštní zákony, které stanovují veřejnoprávní korporace, jakými jsou obce a kraje, tedy územní jednotky.
Právnické osoby tak jsou v prvé řadě obchodní společnosti, které se dělí: evropské, akciové, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, státní podniky a národní podniky.
Pak to mohou být: družstva, společenství vlastníků jednotek, spolek, nestátní nezisková organizace (obecně prospěšná společnost, nadace, církev) a veřejnoprávní právnické osoby a to jsou: v prvé řadě stát, dále kraj, obec, svazek obcí, příspěvková organizace, státní fond, vysoká škola a veřejná výzkumná instituce.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.

Fyzická osoba